cropped-bond-brutal-gym.png

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Als je lid bij ons bent of wilt worden en gebruik maakt van onze diensten of
producten, dan doen wij dat graag met heldere en transparante afspraken. Door je
inschrijving verklaar je deze algemene voorwaarden en de huisregels van Brutal Gym
te accepteren. De algemene voorwaarden en de huisregels zijn terug te vinden
op www.brutalgym.nl . Ook zijn deze op te vragen aan de balie. Deze Algemene
Voorwaarden treden in werking vanaf 7 juli 2023 en zijn geldig voor elk nieuw
abonnement afgesloten vanaf die datum. Op onze andere abonnementen kunnen
andere voorwaarden van toepassing zijn.

ARTIKEL 1: LID WORDEN

a. Je kunt lid worden bij Brutal Gym op de volgende manieren:
1. Door je via onze website aan te melden (www.brutalgym.nl ). Hierbij komt de
overeenkomst tot stand op het moment dat wij jouw aanmelding – al dan niet via een
automatisch bericht – aan je hebben bevestigd; of
2. Door het inschrijfformulier op onze vestiging in te vullen en te ondertekenen. De
overeenkomst komt dan tot stand op het moment dat zowel jij als wij het formulier
ondertekend hebben.Op de club door het invullen van het inschrijfformulier op de
kiosk.
b. Indien je je inschrijft via de website heb je geen recht om af te zien van je
lidmaatschap voor het abonnement wat op dat moment al is betaald .Je kan natuurlijk
wel gelijk opzeggen. Dit kun je doen op een van de manieren die beschreven zijn in
art. 10c. Dit geldt ook voor inschrijving op de vestiging.

ARTIKEL 2: LIDMAATSCHAP, TERMIJN

a. We hebben verschillende lidmaatschapsvormen waarvan alle details zijn terug te
vinden op onze website (www.brutalgym.nl) of op de vestiging.
b. Bij de Inschrijving kun je aangeven voor welke lidmaatschapsvorm je een
overeenkomst wilt aangaan. Al onze lidmaatschapsvormen kun je aangaan voor:
1. 1 maand vast met een automatische verlenging voor onbepaalde tijd met een
betaling per maand, of
2. 3 maanden vast met een automatische verlenging voor onbepaalde tijd met een
betaling per 3 maanden. Dit geldt ook voor ooievaarspashouders. Betaling wordt
gedaan in de vorm van het scannen van de pas en, afhankelijk van de leeftijd, een
gedeelelijke betaling, of
3. 1 jaar vast met een automatische verlenging voor onbepaalde tijd, met een
betaling per maand, of
c. Bij alle lidmaatschappen krijg je toegang tot de Brutal Gym app.
d. Indien je onze faciliteiten los wilt bezoeken of gewoon eens wilt proberen, kun je
op onze site of aan de balie een dagpas kopen (www.brutalgym.nl). Je kunt met de
dagpas gebruik maken van de lessen indien die beschikbaar zijn en de fitness. De
dagpas geeft eenmalige toegang op de dag waarop de dagpas wordt geactiveerd.
e. Als je online voor een wijziging van je lidmaatschapsvorm hebt gekozen, heb je het
recht om deze wijziging zonder opgave van redenen te annuleren binnen 14 dagen
vanaf de datum van de wijziging. In dat geval wordt de wijziging geannuleerd en zal
je oorspronkelijke lidmaatschap weer gelden tot het einde van je oorspronkelijke
contract (en voor eventuele verlengingen ervan)

ARTIKEL 3: ACTIES EN AANBIEDINGEN

a. Wij bieden in aanvulling op je lidmaatschapsvorm verschillende acties aan. Deze
kunnen verschillen. Actuele informatie, waaronder de tarieven voor lopende acties, is
te vinden op www.brutalgym.nl of is op de vestiging op te vragen.
b. Je kunt gebruik maken van een actie bij het aangaan van je overeenkomst maar
ook tijdens de looptijd van de overeenkomst. Wanneer je gebruik wil maken van een
actie, houdt er dan rekening mee dat de looptijd of afspraken hierover veranderen.
Vanaf dit moment ben je akkoord gegaan met een wijziging in je contract en zijn de
afspraken hierover bindend.
c. De actie wordt per direct geactiveerd zodat je er meteen gebruik van kan maken.
Op de acties zijn de artikelen 2 en 3 van overeenkomstige van toepassing. Je nieuwe
termijn bedrag zal ingaan vanaf de volgende incasso en voor zolang de actie voor
jou loopt.

ARTIKEL 4: TARIEVEN EN BETALING

a. Alle lidmaatschapsvormen hebben hun eigen lidmaatschapstarief en voorwaarden,
welke te vinden zijn op de website www.brutalgym.nl of op de vestiging .
b. Als je lid wordt bij Brutal Gym brengen wij 10,- inschrijfgeld in rekening. Dit
inschrijfgeld kan variëren indien er sprake is van een promotie. Als je je lidmaatschap
hebt beëindigd en opnieuw lid wilt worden, ben je opnieuw 10,- inschrijfgeld
verschuldigd.
c. Als je lid wordt, ben je lidmaatschapsgeld verschuldigd vanaf het moment van
inschrijving. Ook de SEPA automatische incassomachtiging gaat vanaf dat moment
gelden. Alle lidmaatschapsbedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en
opeisbaar, conform art. 5d en 5e.
d. Indien je kiest voor een overeenkomst voor een jaar, dan vindt de eerste maand
betaling bij inschrijving plaats door een online betaling, kaartbetaling of contante
betaling aan de balie en de volgende betalingen maandelijks vooruit via SEPA
automatische incasso. Nadat het jaar is afgelopen en indien de overeenkomst is
verlengd voor onbepaalde tijd, is deze op ieder moment opzegbaar met een
opzegtermijn van een maand.
e. Indien je kiest voor een overeenkomst met betaling per maand, dan vindt de
eerste betaling bij inschrijving plaats door een online betaling, kaartbetaling of
contante betaling aan de balie en de volgende betalingen vooruit per maand via
SEPA automatische incasso en tegen de daarvoor vastgestelde tarieven voor dat
lidmaatschap. Onze incassoperiode bedraagt 1 maand. De overeenkomst is
maandelijks opzegbaar met een opzegtermijn van een maand.
f. Indien je kiest voor een overeenkomst met betaling per 3 maanden, dan vindt de
eerste betaling bij inschrijving plaats door een online betaling, kaartbetaling of
contante betaling aan de balie en de volgende betalingen vooruit per 3 maanden via
SEPA automatische incasso en tegen de daarvoor vastgestelde tarieven voor dat
lidmaatschap. Onze incassoperiode bedraagt om de 3 maanden. De overeenkomst is
maandelijks opzegbaar met een opzegtermijn van een maand.
g. Indien we je betaling om wat voor reden dan ook niet kunnen incasseren (bijv.
stornering, onvoldoende saldo, etc.), dan sturen we de incasso nogmaals naar je
bank. Ook kan een gemiste betaling voldaan worden via een betaallink die we via de
mail naar je toe sturen. Als je niet aan je betalingsverplichting voldoet, zal je
toegangs chip worden geblokkeerd totdat er aan de betalingsverplichting is voldaan.
h. Als je ook nadat we je in gebreke hebben gesteld, niet aan je betalingsverplichting
voldoet, dan ben je in verzuim. Op dat moment kunnen wij incassokosten in rekening
brengen en kunnen wij de vordering uit handen geven. Ook kunnen we de
overeenkomst met directe ingang beëindigen. Op dat moment ben je alle
lidmaatschapsgelden verschuldigd die zouden moeten worden voldaan gedurende
de looptijd van de overeenkomst plus de incassokosten die in rekening worden
gebracht.
i. Een keer per jaar, per 1 januari, mogen wij onze tarieven verhogen met maximaal
5%. Indien wij daarvan gebruik maken, geeft dat geen recht de overeenkomst te
beëindigen, tenzij de tariefsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de
overeenkomst plaatsvindt, of hoger is dan 5%. Tariefsaanpassingen vanwege
overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte
en geven geen recht op ontbinding.
j. Als je geen gebruik maakt van de overeenkomst of de extra’s, vindt geen teruggave
van het lidmaatschapsgeld plaats.

ARTIKEL 5: QR CODE EN PAS

a. De toegangs chip is eigendom van Brutal Gym en mag je gebruiken tijdens de
overeenkomst.
b. Je kunt je lidmaatschap niet overdragen aan iemand anders. Als je iemand mee
wilt nemen die geen lid is, kan deze persoon uiteraard een dagpas kopen.
c. Jij bent als lid verantwoordelijk en aansprakelijk voor de wijze van gebruik of
misbruik van de toegangs chip en het lidmaatschap. Jij dient er dan ook voor te
zorgen dat vrienden de algemene voorwaarden en huisregels van Brutal Gym
respecteren en naleven.
d. Indien je je chip kwijtraakt of indien deze gestolen wordt, kan je een nieuwe
aanschaffen bij de balie. Hierdoor wordt een oude chip automatisch geblokkeerd. De
vervangingsbijdrage voor een nieuwe chip bedraagt € 10,00. Deze vergoeding dient
te worden voldaan bij de balie waarna de nieuwe chip geactiveerd wordt. In de
tussentijd blijft je betalingsverplichting wel gewoon van kracht.

ARTIKEL 6: OPENINGSTIJDEN

a. Brutal Gym geeft aan wat de openingstijden zijn. Deze zijn te vinden op
www.brutalgym.nl of op de vestiging. Het kan zijn dat er in omstandigheden
afwijkende openingstijden gelden. Bijvoorbeeld in geval van calamiteiten, feestdagen
of van overmacht.
b. We willen onze club goed onderhouden en soms kunnen we een tijdelijke of
gedeeltelijke sluiting niet vermijden. Dit kan het geval zijn indien we bijvoorbeeld
werkzaamheden in een club moeten uitvoeren, of in geval van overmacht. In dat
geval heb je geen recht op restitutie van lidmaatschapsgeld.

ARTIKEL 7: WIJZIGING GROEPSLESSEN

a. Wij willen het aanbod van onze lessen altijd up-to-date houden. Dat betekent dat
wij de (inhoud van de) lessen en het lesrooster regelmatig aanpassen. Incidenteel
kan het voorkomen dat een les wordt geannuleerd. Deze aanpassingen of
annuleringen geven geen recht op (gedeeltelijke) teruggave van het
lidmaatschapsgeld.

ARTIKEL 8: VERHUIZING OF BLESSURE

a. Als je gaat verhuizen, kun je natuurlijk bij onze club blijven sporten. Maar we
geven we je ook de mogelijkheid je overeenkomst tussentijds te beëindigen, met
inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen, welke ingaat op het moment van
ontvangst van de opzegging. In dat geval zullen we je vragen aan te tonen wat je
nieuwe woonadres is door een kopie van de inschrijving bij je gemeente.
b. We hopen dat je in goede gezondheid bij ons komt sporten. Indien je om
medische redenen blijvend geen gebruik meer kunt maken van je lidmaatschap, kun
je deze tussentijds beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen
vanaf de kennisgeving. Je dient dan bewijs te overleggen dat je gezien je medische
situatie niet meer in staat bent gebruik te maken van je overeenkomst, bijvoorbeeld
door een doktersverklaring.
c. Opschorting van je lidmaatschap om welke reden dan ook is niet mogelijk.

ARTIKEL 9: BEËINDIGEN LIDMAATSCHAP

a. Indien je een overeenkomst bent aangegaan voor de duur van een jaar, kun je
deze uiterlijk 30 dagen voor het einde van de looptijd opzeggen. Indien je dat niet
doet wordt de overeenkomst verlengd voor onbepaalde tijd en is vervolgens op ieder
moment opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen.
b. Indien je een overeenkomst bent aangegaan voor een maand dan kun je deze op
ieder moment opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen.
b. Indien je een overeenkomst bent aangegaan voor drie maanden dan kun je deze
opzeggen minimaal 30 dagen voordat de overeenkomst eindigt. Als dit niet gebeurd
dan loopt het contract automatisch nog 3 maanden door.
c. Je kunt je overeenkomst opzeggen op verschillende manieren. Dit kan je doen bij
de balie of via de mail info@brutalgym.nl
d. Wij streven ernaar in de club een omgeving te creëren waarin iedereen elkaar
respecteert en de regels worden nageleefd. Indien je je niet houdt aan de afspraken
van de overeenkomst, of indien je je niet houdt aan de huisregels of onaanvaardbaar
gedrag vertoont, dan kan Brutal Gym je de toegang tot de clubs ontzeggen en de
overeenkomst (per direct) beëindigen. De beoordeling van de situatie is exclusief
voorbehouden aan Brutal Gym. Je opnieuw inschrijven na een dergelijke ontzegging
is een gegronde reden om het nieuwe lidmaatschap per direct te beëindigen.
e. Samen sporten wordt bij Brutal Gym gestimuleerd. Het coachen van andere
sporters op de clubs wordt echter uitsluitend overgelaten aan de personal trainers
waarmee wij exclusief samenwerken. Als je toch personal training diensten aanbiedt
kan dat voor ons een reden zijn om je overeenkomst te beëindigen.
f. Indien je een ander persoon, lid of geen lid, illegaal toegang verleent op enige
wijze, bijvoorbeeld door deze mee te laten lopen door de toegangspoort of je chip te
geven, kan Brutal Gym hiervoor als boete de waarde van een dagpas in rekening
brengen, plus € 5,- aan administratiekosten, en de toegang tot de club blokkeren
totdat deze boete is voldaan. Bij meerdere overtredingen kan Brutal Gym de
overeenkomst beëindigen.

ARTIKEL 10: RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID

a. Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Indien je gebruik
maakt van onze faciliteiten, dien je zelf in te schatten wat je aan kunt. Wij bieden
geen actieve begeleiding door personen op de club. Je kunt een Personal Trainer in
de arm nemen, een introductiesessie kopen of gebruik maken van de tips en
adviezen die we geven in onze app of via andere middelen in de club. Je blijft zelf
echter altijd verantwoordelijk voor de manier waarop je sport en de keuzes die je
daarin maakt. Het gebruik van de faciliteiten is voor jouw eigen risico. Bij (twijfel over)
fysieke condities, raden we je aan deskundig advies in te winnen van een arts of
specialist om te bepalen wat voor jou de juiste en haalbare manier van bewegen is.
b. Brutal Gym en onze medewerkers zijn niet aansprakelijk voor materiële of
immateriële schade als gevolg van een ongeval of letsel die je oploopt in onze club,
en/of bij het gebruik van onze apparatuur, met als uitzondering letselschade
veroorzaakt door doen of nalaten van Brutal Gym.
c. We adviseren je geen waardevolle spullen mee te nemen naar de Club. Brutal
Gym stelt altijd lockers ter beschikking maar gebruik daarvan is voor eigen risico. De
ervaring leert dat geen enkele locker veilig is voor ervaren dieven. Brutal Gym
aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van je
eigendommen.

ARTIKEL 11: KLACHTEN

a. Wij doen ons uiterste best iedereen van dienst te zijn en willen met onze club
zoveel mogelijk mensen toegang geven tot sportfaciliteiten. Indien je klachten hebt
betreuren we dat maar horen we dat uiteraard graag. Daarna zullen we er alles aan
doen om tot een oplossing te komen.

ARTIKEL 12: PERSOONSGEGEVENS

a. Om uitvoering te geven aan jouw overeenkomst beschikken we over jouw
persoonsgegevens. Brutal Gym verwerkt jouw persoonsgegevens op behoorlijke en
zorgvuldige wijze en binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving,
zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
b. In de privacyverklaring van Brutal Gym wordt op een rijtje gezet welke gegevens
door ons worden verwerkt, voor welke doeleinden wij dat doen en hoe met de
persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze
betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen op de verwerking van hun
persoonsgegevens. De privacyverklaring van Brutal Gym kun je terugvinden op onze
website of aan de balie opvragen.
c. Ter bescherming van de veiligheid van de mensen en goederen in en om onze
clubs, maken wij gebruik van een veiligheidssysteem ter extra veiligheid en
ondersteuning om de club 24 uur per dag te observeren. Dit veiligheidssysteem is
beperkt tot de sportzaal, gang en voorkant van ons pand en is niet aanwezig in de
toilet-, douche- en kleedruimtes.

ARTIKEL 13: CONTACTGEGEVENS BRUTAL GYM

a. Je kunt de contactgegevens vinden op: www.brutalgym.nl
b. Postadres: Leyweg 533G, 2545 GG Den Haag
c. Voor veel informatie kun je terecht op de website www.brutalgym.nl
d. Je kunt daarnaast veel zelf regelen op de app van Brutal Gym

ARTIKEL 14: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

a. Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Brutal Gym
aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
b. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid
en Brutal Gym zullen worden beoordeeld door de bevoegde rechter in het
arrondissement in Den Haag.
c. U kunt een geschil ook melden via het online platform van de Europese
Commissie voor online geschillenbeslechting: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Houd er rekening mee dat we niet verplicht zijn en niet zullen deelnemen aan een
geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten om
juridische geschillen met consumenten te beslechten.

×
×

Cart